بخارشوی (Steam cleaner)
پولیش (Polisher )
جاروبرقی ( Vacuum )
جاروی مکانیزه ( Sweeper )
واترجت ( Pressure washer )

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید